ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ e-mail: aeklivegr@gmail.com

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο ΦΕΚ η εκχώρηση στο Δημόσιο για Ψωμιάδη

Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να εφαρμοστεί η τροπολογία για την εκχώρηση της απαίτησης Ψωμιάδη για την ΑΕΚ

Published

on

Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να εφαρμοστεί η τροπολογία για την εκχώρηση της απαίτησης της ΑΕΚ για Ψωμιάδη

psomiadisΠροχωράει ταχέως η υπόθεση της εκχώρησης του χρέους Ψωμιάδη στο Δημόσιο. Όπως είχατε ενημερωθεί από το ΑΕΚ LIVE, στις 20 Δεκεμβρίου 2013, είχε κατατεθεί στη Βουλή άρθρο που φωτογράφιζε την περίπτωση της ΑΕΚ, η οποία αναζητούσε τρόπο να πληρώσει το χρέος της στο Δημόσιο εκχωρώντας τα χρήματα που έχουν επιδικαστεί τελεσίδικα να επιστρέψει η οικογένεια Ψωμιάδη στην ομάδα.

To ΑΕΚ LIVE πήρε στα χέρια του την τροπολογία που αναφέρει στην εκχώρηση στο Δημόσιο της απαίτησης Ψωμιάδη. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρχές του 2014, αλλά με ημερομηνία 31/12/ 2013 με Αριθμό Φύλλου 288, το οποίο αναφέρεται στον Νόμο υπ’αριθμό 4224. Το άρθο που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ είναι το “10” και ασχολείται αποκλειστικά με ρυθμίσεις σχετικά με ΠΑΕ.

Για να τεθεί σε ισχύ η τροπολογία πρέπει να γίνει αποδεχτεί η εκχώρηση απ’το Δημόσιο, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 10, το χρονικό περιθώριο των οποίων είναι ρευστό… Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι «η σύμβαση εκχώρησης συνάπτεται μεταξύ του εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του εκχωρητή, και του Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του Δημοσίου εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της πρώτης παραγράφου». Πότε θα βγεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα; Άγνωστο…

fek-5339Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο που αφορά την ΑΕΚ:

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις σχετικά με τις ΠΑΕ

1. Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία, για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή, η οποία γίνεται δεκτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, το Δημόσιο να αποδέχεται την εκχώρηση των απαιτήσεων, από σύμβαση ή αδικοπραξία, του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου κατά τρίτων εφόσον αυτές έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται απαραίτητα από: α) επικυρωμένο αντίγραφο των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων, β) πιστοποιητικό τελεσιδικίας τους και γ) έκθεση ορκωτών ελεγκτών, από την οποία προκύπτει η έλλειψη ακίνητης ή κινητής περιουσίας του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως.

2. Η σύμβαση εκχώρησης συνάπτεται μεταξύ του εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του εκχωρητή, και του Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του Δημοσίου εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της πρώτης παραγράφου. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης στους οφειλέτες, το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα το εκχωρητή και δύναται να παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη, η οποία άρχεται μετά το χρόνο αυτό, σχετική με αδίκημα, με το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

3. Η εκχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη από γενικές ή ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και την προσωπική ευθύνη κάθε τρίτου συνυποχρέου με αυτή, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για τις σχετικές με την εκχώρηση οφειλές, ούτε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη από κάθε διάταξη ευθύνη τους. Το Ελληνικό Δημόσιο, και μετά την εκχώρηση, δεν κωλύεται να λάβει οποιοδήποτε προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μέτρο αναγκαστικά εκτέλεσης για την είσπραξη οφειλής και κατά των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου.