ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ e-mail: aeklivegr@gmail.com

EDITORIALS

Ανήσυχοι και οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία

Published

on

Οι εργαζόμενοι τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική υγεία δίνουν μια πρωτοφανή μάχη αυτές τις ημέρες.

Δί­νουν έναν αγώνα χωρίς επαρ­κή μέσα και προ­στα­σία. Την ώρα που η κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζει εν μέσω παν­δη­μί­ας να κλεί­νει το μάτι σε κλι­νι­κάρ­χες και πάσης φύ­σε­ως ιδιώ­τες, οι για­τροί, οι νο­ση­λευ­τές, οι τραυ­μα­τιο­φο­ρείς και όλο το προ­σω­πι­κό των νο­σο­κο­μεί­ων και των κλι­νι­κών δου­λεύ­ει κάτω από πολύ επι­κίν­δυ­νες συν­θή­κες για την υγεία του. Τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία είναι αυτά που ση­κώ­νουν μέχρι στιγ­μής το βάρος του κο­ρω­νοϊ­ού, όμως και οι συν­θή­κες στα ιδιω­τι­κά δεν είναι αυτές που πρέ­πει. Η Μ. νο­ση­λεύ­τρια στον τομέα της ιδιω­τι­κής υγεί­ας μας μί­λη­σε για τις αγω­νί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων

Συνέντευξη στον Νικόλα Κολυτά, στο rproject.gr

-Αυτή τη στιγ­μή υπάρ­χει επαρ­κής προ­στα­σία για το προ­σω­πι­κό με μά­σκες, στο­λές κλπ;
Κοίτα να δεις, ακόμη εμείς προς το παρόν έχου­με μά­σκες μίας χρή­σης και τα σχε­τι­κά. Αλλά βέ­βαια με το στα­γο­νό­με­τρο. Δη­λα­δή εκεί που μπαί­νο­ντας στο χει­ρουρ­γείο έπρε­πε να αλ­λά­ζεις μά­σκες, γά­ντια και σκου­φί, τώρα σου λένε να κρα­τάς τη μάσκα μέχρι να λε­ρω­θεί. Πάμε το πρωί, παίρ­νου­με μία μάσκα από το τμήμα που τις κρα­τά­ει ο υπεύ­θυ­νος και σου λέει «μόνο αν λε­ρω­θεί, δια­φο­ρε­τι­κά δε θα την αλ­λά­ξεις ποτέ σή­με­ρα»!

-Έχε­τε και τις ει­δι­κές μά­σκες για τον κο­ρω­νο­ϊό; Τις ffp2 και ffp3;

Εγώ δεν τις είχα δει κα­θό­λου. Μόνο στα εξω­τε­ρι­κά κά­ποια άτομα τις φο­ρού­σα­νε. Αλλά ας πούμε χθες για να κα­τα­λά­βεις που ήρθε ένα πε­ρι­στα­τι­κό με υπο­ψία κο­ρω­νοϊ­ού, επει­δή ήρθε από δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο, και δεν ξέ­ρα­με ακρι­βώς τι και πώς, μας δώ­σα­νε τέ­τοιες μά­σκες να φο­ρέ­σου­με, γυα­λιά και τα κλα­σι­κά. Υπάρ­χουν δη­λα­δή, απλώς δεν είναι σε αφθο­νία.

-Τις φο­ρέ­σα­τε απο­κλει­στι­κά για το συ­γκε­κρι­μέ­νο άτομο δη­λα­δή.

Ναι απο­κλει­στι­κά γιατί ήταν σε υπο­ψία. Εμείς σαν ιδιω­τι­κό νο­σο­κο­μείο δεν κρα­τά­με κά­ποιους που έχουν κο­ρω­νο­ϊό. Έρ­χο­νται και αν δια­γνω­στούν με κο­ρω­νο­ϊό πη­γαί­νουν σε κά­ποιο νο­σο­κο­μείο ανα­φο­ράς. Το θέμα όμως είναι τι γί­νε­ται μέχρι να δια­γνω­στούν. Ας πούμε το συ­γκε­κρι­μέ­νο άτομο επει­δή είχε ξα­να­χει­ρουρ­γη­θεί σε εμάς και είχε κά­ποια επι­πλο­κή, ήρθε σε εμάς να το κάνει επει­δή εδώ ήταν ο για­τρός του. Ήταν υπο­ψία κο­ρω­νοϊ­ού, οπότε μέχρι να βγει το απο­τέ­λε­σμα, εμείς το δε­χό­μα­στε σαν να έχει.

-Μι­σθο­λο­γι­κά σας έχουν πει κάτι για το πώς θα συ­νε­χί­σε­τε το επό­με­νο διά­στη­μα;

Ακόμη δε μας έχου­νε πει τί­πο­τα. Αυτό το μήνα θε­ω­ρη­τι­κά θα πλη­ρω­θού­με κα­νο­νι­κά. Αλλά αυτό που έχου­με πα­ρα­τη­ρή­σει όλοι είναι ότι μας έχουν δώσει ανα­γκα­στι­κές άδειες από την άδεια του χρό­νου μας και τώρα για τον επό­με­νο μήνα πραγ­μα­τι­κά δεν ξέ­ρου­με τι θα γίνει γιατί δεν έχει βγει και το πρό­γραμ­μα ακόμα. Ακού­γε­ται ότι ίσως μας διο­χε­τεύ­σουν σε άλλα τμή­μα­τα, που αυτό θα είναι το καλό σε­νά­ριο, δη­λα­δή να μας πάνε αλλού, να δου­λεύ­ου­με και να πλη­ρω­νό­μα­στε. Ακού­γε­ται όμως και ότι μπο­ρεί να δου­λέ­ψου­με τις δύο εβδο­μά­δες του μήνα και να πλη­ρω­θού­με το μισό μισθό. Απλώς αυτό δεν το ξέ­ρου­με ακόμη.

-Σε εσάς έρ­χε­ται αρ­κε­τός κό­σμος για tests;

Ναι έρ­χε­ται. Υπάρ­χει έξω από το νο­σο­κο­μείο ο θά­λα­μος στον οποίο μπο­ρείς να πε­ρι­μέ­νεις και η τέντα στην οποία θα σου κάνει κά­ποιος την εξέ­τα­ση. Πλέον έχει φτια­χτεί αυτό. Το test δη­λα­δή γί­νε­ται έξω από την κλι­νι­κή, χωρίς να μπει κά­ποιος μέσα έχο­ντας τα συμ­πτώ­μα­τα. Αυτό στην αρχή ήταν λίγο πε­ρί­ερ­γο, αλλά πλέον έχει προ­βλε­φθεί.

-Τα tests αυτά πόσο χρε­ώ­νο­νται;

Ξέρω ότι είναι γύρω στα 250 με 300 ευρώ. Αυτό δεν είναι μόνο για κο­ρω­νο­ϊό αλλά το συ­νο­λι­κό test. Γιατί σου λέει ότι το test του κο­ρω­νοϊ­ού έχει 70 ευρώ, η επί­σκε­ψη του για­τρού είναι 80 ευρώ και μαζί με τις πα­ρα­μέ­τρους που πρέ­πει να ακο­λου­θη­θούν, το συ­νο­λι­κό ποσό βγαί­νει τόσο.

-Ποια η γνώμη για τις επι­τά­ξεις ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών προ­κει­μέ­νου να αξιο­ποι­η­θούν στη μάχη κατά του κο­ρω­νοϊ­ού;

Κατά τη γνώμη μου εμείς δεν εί­μα­στε τόσο πολύ εκ­παι­δευ­μέ­νοι, αλλά αυτή είναι η δου­λειά μας και εμάς, οπότε σαφώς και μπο­ρεί να συμ­βεί αυτό. Σε πε­ρί­πτω­ση που φτά­σου­με σε τρα­γι­κές κα­τα­στά­σεις σαφώς μπο­ρεί και η ιδιω­τι­κή υγεία να βοη­θή­σει. Βέ­βαια θα χα­θού­νε πολλά λεφτά από τους ιδιώ­τες. Τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές δεν τις συμ­φέ­ρει αυτό. Πα­ρό­λα αυτά, αυτό που ακού­στη­κε για επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων δεν αφο­ρού­σε τον κο­ρω­νο­ϊό, απλώς ό,τι υπό­λοι­πο δε θα μπο­ρεί να εξυ­πη­ρε­τεί­ται από τις δη­μό­σιες κλι­νι­κές θα πη­γαί­νει στις ιδιω­τι­κές. Δη­λα­δή ένα εγκε­φα­λι­κό, ένας πο­λυ­τραυ­μα­τί­ας, ένα τρο­χαίο, ένα έμ­φραγ­μα ή οτι­δή­πο­τε, θα έρ­χε­ται στο ιδιω­τι­κό. Αυτό μπο­ρεί να συμ­βεί γιατί και όλοι είναι κα­τάλ­λη­λα κα­ταρ­τι­σμέ­νοι και υπάρ­χει η κα­τάλ­λη­λη υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή για να το αντι­με­τω­πί­σει.

-Πώς πι­στεύ­εις ότι μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­σθεί η πα­ρού­σα κρίση συ­νο­λι­κά στο κομ­μά­τι της υγεί­ας;

Για μένα το κύριο και το κλει­δί στην όλη υπό­θε­ση είναι να έχει μέτρα προ­στα­σί­ας το ια­τρο­νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό. Είναι το κλει­δί στην όλη κα­τά­στα­ση γιατί πρό­κει­ται για έναν ιό τον οποίο δε γνω­ρί­ζου­με. Δεν μπο­ρού­με να στέλ­νου­με για­τρούς και νο­ση­λευ­τές απρο­στά­τευ­τους και πραγ­μα­τι­κά δεν υπάρ­χει η προ­στα­σία που απαι­τεί­ται. Να σκε­φτείς ότι κάθε νο­ση­λευ­τής ή κάθε για­τρός πρέ­πει να είναι ντυ­μέ­νος με την ει­δι­κή στολή σε κάθε βάρ­δια. Αυτό πρέ­πει να γί­νε­ται. Δεν μπο­ρείς να τους στέλ­νεις απρο­στά­τευ­τους μην ξέ­ρο­ντας τι θα αντι­με­τω­πί­σουν γιατί πολύ απλά μπο­ρεί να νο­σή­σου­νε κιό­λας ή να δια­σπεί­ρου­νε πάλι τον ιό. Οπότε αυτό είναι το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο για μένα στο θέμα του κο­ρω­νοϊ­ού και της όλης κα­τά­στα­σης αυτή τη στιγ­μή.

-Εί­ναι απί­στευ­το το πόσο αθω­ρά­κι­στοι έχουν αφε­θεί οι για­τροί και οι νο­ση­λευ­τές.

Αυτό είναι το πρό­βλη­μα. Δε γί­νε­ται να σου λένε ότι πα­ραγ­γεί­λα­με μά­σκες και οι μά­σκες να είναι ξέρω ‘γω από εμπό­ριο μέσω internet και να λει­τουρ­γεί έτσι το Υπουρ­γείο Υγεί­ας. Για εμένα, όπως κά­να­νε στο εξω­τε­ρι­κό, σε τέ­τοιες κα­τα­στά­σεις πρέ­πει να πεις στα ερ­γο­στά­σια που βγά­ζου­νε πχ κόλ­λες Α4 να φτιά­ξου­νε μά­σκες! Ώστε να μη χρεια­στεί να πα­ραγ­γεί­λεις από το εξω­τε­ρι­κό αλλά να πα­ρά­γο­νται εγ­χώ­ρια και να έχει ο κό­σμος υλικό.

-Και όλη αυτή η κα­τά­στα­ση δε βγαί­νει και προς τα έξω στο βαθμό που θα έπρε­πε.

Ναι ισχύ­ει. Γιατί ναι μεν υπάρ­χουν στα νο­σο­κο­μεία ανα­φο­ράς κά­ποιες στο­λές, αλλά είναι όλες με το στα­γο­νό­με­τρο. Δεν μπο­ρεί, όμως να μην έχεις σε όλα τα άλλα τμή­μα­τα. Στη δική μας κλι­νι­κή δε γί­νε­ται να φτά­σα­με σε αυτό το επί­πε­δο. Να μην έχου­με μά­σκες και να παίρ­νει μία ο κα­θέ­νας. Σκέ­ψου οι δικοί μας προ­νο­ή­σα­νε σε πε­ρί­πτω­ση που δεν έχου­με κα­θό­λου και έφτια­ξαν υφα­σμά­τι­νες μά­σκες ώστε να μας τις δώ­σουν ονο­μα­στι­κά. Καλό μεν που η εται­ρεία το προ­έ­βλε­ψε, αλλά από την άλλη είναι ανή­κου­στο το 2020 να λες ότι θα βγά­λεις υφα­σμά­τι­νη μάσκα και θα την παίρ­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι να τη σι­δε­ρώ­νουν σπίτι τους… Εγώ σκέ­ψου εχθές μέχρι να τε­λειώ­σει το χει­ρουρ­γείο και να βγει το απο­τέ­λε­σμα ότι δεν ήτανε θε­τι­κός ο ασθε­νής σε κο­ρω­νο­ϊό είχα φρι­κά­ρει. Γιατί δεν είναι ο κίν­δυ­νος μην τρυ­πη­θείς με μια βε­λό­να. Είναι ότι κιν­δυ­νεύ­εις με μια απλή επαφή.

-Πρέ­πει να υπάρ­χει με­γά­λη ανη­συ­χία σε όλο το προ­σω­πι­κό έτσι;

Σου λέω, εχθές μία κα­θα­ρί­στρια δικιά μας που έπρε­πε να μπει την αί­θου­σα έπαθε κρίση. Ήθελε την ει­δι­κή μάσκα για να δου­λέ­ψει και δεν υπήρ­χε να της δώσει κα­νείς. Της έδωσα τα δικά μου τα γυα­λιά αλλά δεν αρκεί. Φο­ρά­με σκου­φιά, μπλού­ζες και πο­δο­νά­ρια μιας χρή­σης, αλλά ως εκεί. Ακόμη και εμείς δεν μπο­ρού­με να προ­στα­τευ­θού­με κάπως αλ­λιώς γιατί δεν υπάρ­χει υλικό.

Με ρίζα από την Πόλη και παππού αθλητή της πρώτης ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ δεν θα μπορούσα παρά να είμαι παράφορα ερωτευμένος μαζί της

Continue Reading
Advertisement